Adevărul, 16 (29). 02. 1916: Ofensiva germană de la Verdun
Se aştepta o mare ofensivă pe frontul francez. Germania concentrează forţe de 400.000 militari în direcţia cetăţii Verdun. Fortul exterior Douaumont ar fi fost cucerit, iar francezii ar fi reluat poziţia pierdută. Marea disproporţie dintre pierderile suferite de germani şi rezultatele sperate. Operaţiunea este destinată ridicării moralului populaţiei din Germania. Disperarea de a înregistra victorii înaintea ofensivei generale a aliaţilor.


Adevarul, 16 (29) février 1916 : L’offensive allemande de Verdun 
On attendait une grande offensive sur le front français. L’Allemagne concentre des forces montant à 400.000 militaires dans la direction de la forteresse Verdun. Le fort extérieur Douaumont aurait été pris et les Français auraient regagné la position perdue. La grande disproportion entre les pertes soubises par les Allemands et les résultats espérés. L’opération est destinée à hausser le moral de la population allemande. L’empressement de gagner des victoires avant l’offensive générale ses Alliés.

Universul, 18.02. (02. 03) 1916: Ofensiva germană de la Verdun
 Atât pentru Germania, cât şi pentru Franţa nu este suficient un succes local (Verdun), ci o serie de mari victorii care să răpună inamicul. Germania a creat o armată foarte bine organizată, dotată şi numeroasă (efectiv la pace 900.000 şi circa 9 milioane mobilizabili), dar speranţele date de această forţă considerată invincibilă s-au spulberat după o lună de luptă. Germania nu se mai poate baza decât pe lupta de uzură. Pierderile sale sunt însă mari, de circa 200.000 oameni morţi în fiecare lună, iar cele mai mari pierderi sunt între militarii mai tineri Au fost mobilizate şi clasele de 40-50 de ani. Se estimează că Germania nu va mai putea rezista pe front decât 5 luni. Aşa se explică deplasările de trupe de pe un front pe altul, facilitate de excelenta reţea feroviară. Totuşi, aceste deplasări contribuie la uzura forţelor, vizibilă în slăbirea ofensivelor din Balcani şi răsărit. Ofensiva de la Verdun va rămîne, ca toate victoriile germane de până acum, fără urmări favorabile, din cauza lipsei de rezerve proaspete.


Universul, 18 février/2 mars, 1916 : L’offensive allemande de Verdun
Tant pour l’Allemagne que pour la France, un succès local (Verdun) n’est pas suffisant, mais elles ont besoin d’une série de grandes victoires pour abattre l’ennemi. L’Allemagne a créé une armée très bien organisée, dotée et nombreuse (effectifs au temps de paix, 900.000 et environ 9 millions mobilisable) mais les espoirs nées de cette force estimée comme invincible ont été anéanties après un mois de guerre. L’Allemagne ne peut plus compter que sur la lutte d’usure. Mais ses pertes sont grandes, d’environ 200.000 hommes chaque mois, et les pertes les plus lourdes sont parmi les militaires plus jeunes. On a aussi mobilisé les 40-50 ans. Ceci est une explication pour les déplacements de troupes d’un front à l’autre, facilitées par l’excellent réseau ferroviaire. Pourtant, ces déplacements contribuent à l’usure des forces, évidente dans le relâchement des offensives des Balkans et de l’Est. L’offensive de Verdun restera, comme toutes les victoires allemandes jusqu’à présent, sans suite favorable à cause du manque de réserves fraîches.
 
Adevărul, 19.02. (03. 03.) 1916: Bătălia de la Verdun
Ofensiva Germaniei la Verdun este o încercare disperată, motivată politic. Cetatea Verdun a avut în prima fază rolul de acoperire a mobilizării şi concentrării trupelor franceze. La început, Germania a evitat să o atace şi de aceea a desfăşurat ofensiva prin Belgia, cu toate dezavantajele politice şi militare. Din punct de vedere tactic germanii sunt avantajaţi, căci o înconjoară din trei părţi. Fortul Douaumont nu este cuirasat, cum pretind germanii. Pierderile francezilor sunt considerabil mai mici datorită fortificaţiilor.
 

Adevarul, 19 février/ 3 mars 1916: La bataille de Verdun
L’offensive allemande de Verdun est un essaye désespéré, politiquement motivé.  La forteresse Verdun a eu, dans une première phase, le rôle de couvrir la mobilisation et la concentration des forces françaises. Au début, l’Allemagne a évité l’attaque, c’est pourquoi elle a déployé une offensive en Belgique, malgré les désavantages politiques et militaires. Du point de vue tactique, les Allemands sont désavantagés car on l’entoure de trois côtés. Le fort Douaumont n’est pas cuirassé, comme le prétendent les Allemands. Les pertes des Françaises sont considérablement moins dû aux fortifications.

Adevărul, 21.02. (05. 03.) 1916: O descriere a Verdunului
Descrierea fortificaţiilor de la Verdun după informaţii apărute în presa germană. Istoricul oraşului şi al cetăţii, prezentarea complexului de forturi şi a modului lor de dispunere în teren.
 

Adevarul,, 21 février/ 5 mars 1916 : Une description de Verdun
Description des fortifications de Verdun d’après informations  publiées dans la presse allemande. L’historique de la forteresse, présentation du complexe des forts et de leur disposition sur le terrain.

Adevărul, 24. 02 (08. 03) 1916: După Verdun ?:
Ofensiva de la Verdun a fost dictată de motive politice, pentru a împiedica aderarea neutrilor la Antantă (dovada puterii Germaniei). Consecinţele unei înfrângeri ar fi dezastruoase pentru Germania. Statele neutre vor fi convinse să adere la Antantă, şi se va declanşa o mare ofensivă.
 

Adevarul, 24 février/8 mars 1916 : Après Verdun ?
L’offensive de Verdun a été dictée par des raisons politiques, pour empêcher l’adhésion des neutres à l’Entente (preuve du pouvoir de l’Allemagne). Les conséquences d’une défaite serraient désastreuse  pour l’Allemagne. Les Etats neutres seront convaincus d’adhérer à l’Entente et une grande offensive sera déclenchée.

Adevărul, 25. 02 (09. 03.) 1916: Lovitura de la Verdun ?:
Bătălia a fost declanşată pentru ridicarea moralului populaţiei şi pentru a impresiona statele neutre. Dar lovitura fulgerătoare a eşuat. Cele două atacuri au fost stopate de francezi.
 

Adevarul, 25 février/09 mars 1916 : Le coup de Verdun ?
La bataille a été déclenchée pour hausser le moral de la population et pour intimider les Etats neutres. Mais le coup foudroyant a échoué. Les deux attaques ont été arrêtés par les Françaises.

Universul, 28.02. (12. 03) 1916: Ofensiva de la Verdun
În prezent, câmpurile de luptă sunt fortăreţe întinse pe sute sau mii de kilometri prevăzute cu obstacole. Aceasta explică lupta de uzură şi pierderile colosale. Cauzele pentru care Germania acţionează la Verdun sunt politice, economice şi militare. Ea avea nevoie de o mare lovitură pentru a ridica moralul populaţiei şi pentru creşterea prestigiului în ochii neutrilor. Succesele actualei ofensive sunt prezentate exagerat. Puterile centrale se confruntă cu mari lipsuri în economie şi de aceea Germania încearcă o puternică izbire. Din punct de vedere militar, o victorie ar fi mai uşoară pe frontul francez decât pe cel rusesc, şi ar avea un răsunet enorm. Din punct de vedere strategic, intenţia este ruperea frontului pe centru, pentru a împărţi în două forţele anglo-franceze, care nu s-ar mai putea regrupa decât în apropiere de Paris. Cu toate atacurile înverşunate, rezultatele sunt slabe. Linia râului Meuse e încă apărată. Germanii atacă doar pe un front de 40 km. Se presupune că va urma alt atac pe Oise.


Universul, 28 fèvrier/12 mars 1916 : L’offensive de Verdun
Au présent, les champs de bataille sont des forteresses étendues sur centaines ou même milliers de kilomètres, parsemés d’obstacles. Cela explique la lutte d’usure et les pertes colossales. Les causes au nom desquelles l’Allemagne agit à Verdun sont d’ordre politique, économique et militaire. Elle avait besoin d’un grand coup pour hausser le moral de la population et son prestige aux yeux des Neutres. Les succès de l’offensive actuelle sont présentés d’une manière exagérée. Les Pouvoirs Centrales sont confrontés avec des grandes carences dans l’économie, c’est pourquoi l’Allemagne essaie un fort coup. Du point de vue militaire, une victoire serait plus facile sur le front français que sur le front russe et aurait un écho énorme. Du point de vue stratégique, l’intention est de rompre le front dans son centre pour diviser les forces anglo-françaises qui seraient dans l’impossibilité de se regrouper près de Paris. Malgré les attaques forcenées, les résultats sont faibles. La ligne de la rive Meuse est encore défendue. Les Allemands attaques seulement sur un front de 40 km. Il est supposé qu’il y aura un autre attaque sur l’Oise.
 
Universul, 03 (16). 03. 1916: Războiul pe teatrul principal, de gen. Grigore Crăiniceanu
Germania şi Austro-Ungaria au greşit în manevra pe linii interioare, ceea ce a dus la înfrângerea Germaniei pe Marna şi a Austro-Ungariei în Galiţia. Anglia şi Franţa au permis însă inamicului să profite de poziţia sa centrală, şi nu încercat luarea ofensivei. Această tactică se dovedeşte justă la Verdun. Totuşi, rezistenţa franceză nu e coordonată cu o ofensivă a Rusiei în Galiţia (a fost împiedicată de starea vremii). Acalmia din est a permis Germaniei atacul la Verdun. Căderea cetăţii ar fi foarte gravă pentru Franţa, dar spărtura unui front trebuie să fie mai largă, pentru a nu permite aripilore armatei franceze să efectueze o încercuire. Până acum, germanii n-au făcut nici o spărtură, iar momentul surprinderii a trecut.


Universul, 3/16 mars, 1916 : La guerre sur le théâtre principal, par le général Grigore Crainiceanu
L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie se sont trompées de manouvre sur la ligne intérieure, ce qui a conduit à la défaite de l’Allemagne sur la Marne et de l’Autriche-Hongrie en Galicie. L’Angleterre et la France ont pourtant permis à l’ennemi de profiter de sa position centrale et n’ont pas essayé de prendre l’offensive. Cette tactique se montre juste à Verdun. Quand même, la résistance française n’est pas coordonnée avec l’offensive russe dans la Galicie (a été empêchée par les conditions météo). L’accalmie à l’Est a permis à l’Allemagne d’attaquer Verdun. La tombée de la forteresse serait très grave pour la France, mais le percement du front devrait être plus ample pour ne pas permettre aux ailes de l’armée française de réaliser un encerclement. Jusqu’à maintenant, les Allemands n’ont pas réalisé un percement et le moment de la surprise est passé.

 Adevărul, 05 (18). 03.1916: Noi şi Verdunul
Propaganda germană despre Verdun. La început bătălia era prezentată ca hotărâtoare pentru încheierea războiului, dar după creşterea pierderilor se insistă pe capacitatea de a porni o ofensivă. Forţele Germaniei vor fi secătuite, dar Franţa va rezista. Românii sunt încrezători în victoria Franţei.
 

Adevarul, 5/18 mars 1916 : Nous et le Verdun
La propagande allemande à Verdun. Au début, la bataille est présentée comme décisive pour mettre fin à la guerre mais après la croissance des pertes, on insiste sur la capacité de déclencher une offensive. Les forces de l’Allemagne sont à bout mais la France résistera. Les Roumains sont confidents dans la victoire de la France.

Adevărul, 06 (19). 03.1916 (1): Luptele de la Verdun
Pierderile foarte mari suferite de forţele germane la Verdun, în special printre militarii tineri. Pentru moment este acalmie. Se presupune că va urma un atac la vest de Verdun, pentru a realiza încercuirea totală. Germania a angajat la Verdun 25 de divizii, adică 20 % din efectivele frontului de vest. Încăpăţânarea de a continua lupta la Verdun ar putea zdruncina complet armata germană.


Adevarul, 6/19 mars, 1916 (1) : Les luttes de Verdun
Très grandes pertes souffertes par les forces allemandes à Verdun, surtout parmi les jeunes militaires. Pour le moment, il est l’accalmie. On suppose qu’il s’ensuivra une attaque à l’ouest de Verdun pour réaliser l’encerclement total. L’Allemagne a engagé à Verdun 25 divisions, c’est-à-dire 20% des effectives du front de l’ouest. L’Entêtement de continuer la lutte de Verdun pourrait complétement secouer l’armée allemande.

 Adevărul, 06 (19). 03. 1916 (2): Apărătorul Verdunului
Biografia generalului Philippe Pétain, comandantul armatei II care apără Verdunul.
 

Adevarul, 6/19 mars, 1916 (2) : Le défenseur de Verdun
La biographie du général Philippe Pétain, commandant de la II e division qui défende Verdun.

Adevărul, 07 (20). 03. 1916: Franţa şi Verdunul
Minciunile propagandei germane despre starea de spirit a francezilor, care ar fi disperaţi. În realitate, aceştia sunt încrezători în victorie. Atacul de la Verdun a fost o surpriză doar în privinţa punctului ales pentru străpungere. Franţa aştepta un atac, ca o consecinţă firească a mersului evenimentelor, căci o ofensivă uriaşă contra Franţei ar preveni marea ofensivă pregătită de aliaţi. Acţiunea Germaniei a scontat pe o victorie prin surprindere asupra unui punct considerat a fi mai slab.


Adevarul, 7/20 mars, 1916 : La France et le Verdun
Les mensonges de la propagande allemande sur l’état d’esprit des Français, qui seraient désespérés. En réalité, ceux-ci sont confidents dans la victoire. L’attaque de Verdun a été une surprise seulement à cause du point choisi pour le percement. La France attendait une attaque, comme conséquence naturelle de l’évolution des événements, car une grande offensive contre la France aurait prévenu la grande offensive préparée par les Alliés. L’action allemande a misé sur une victoire par surprise contre un point estimé comme plus faible.
 
Universul, 16 (29). 03. 1916:
Spre sfârşit ?...:
Epuizarea forţelor germane la Verdun ar putea determina negocieri de pace prin intermediul neutrilor, dar este de presupus că Antanta nu ar accepta decât după mai multe victorii. Se presupune că războiul se apropie de sfârşit.
Bătălia de la Verdun:
Germania a declanşat operaţiunea pentru că avea un răgaz de 2-3 luni până la posibilele ofensive ale Rusiei şi Italiei din luna mai. Un atac pe frontul francez încoronat de succes ar fi avut  urmări morale şi militare considerabile. Alegerea punctului de atac s-a făcut pe considerente politice. Efectivele germane sunt estimate la 390.000 oameni. Descrierea zonei de operaţii. Acţiunile din perioada 8-13 februarie.


Universul, 16/29 mars, 1916 : Vers la fin ?
L’Epuisement des forces allemandes à Verdun pourrait déterminer des négociations de paix par l’intermède des Neutres, mais il est à supposer que l’Entente ne l’accepterait qu’après plusieurs victoires. On suppose que la guerre approche de sa fin.
La bataille de Verdun :
L’Allemagne a déclenché l’opération pour gagner un répit de 2-3 mois jusqu’aux éventuelles offensives de la Russie et de l’Italie au mois de mai. Une attaque  victorieuse sur le front français aurait eu des suites morales et militaires considérables. Le choix du point d’attaque s’est fait  pour des considérations politiques. Les effectives allemandes sont estimées à 390.000 soldats. Description de la zone des opérations. Les actions pour la période 8-13 février.

Universul, 17 (30). 03. 1916: Bătălia de la Verdun:
Continuarea descrierii luptelor din perioada 13-25 februarie. Concluzia este că după o lună de luptă atacul german nu a reuşit decât să respingă apărarea mobilă a cetăţii, fără a putea cuceri un singur punct al liniei principale de luptă franceze. 300.000 de oameni au fost angrenaţi în luptă. Teoretic este posibilă cucerirea Verdunului, dar se pune întrebarea cât va costa acest succes.


Universul, 17/30 mars, 1916 : La bataille de Verdun :
Continuation de la description des luttes pour la période 13-25 février. La conclusion est qu’après un mois de luttes, l’attaque allemande n’a pas réussi de rejeter la défense mobile de la forteresse, sans pouvoir gagner un seul point de la ligne principale de combat française. 300.000 hommes ont été impliqués dans la bataille. Théoriquement, la prise de Verdun est possible mais il est question des coûts de ce succès.

 Adevărul, 19. 03. (01.04). 1916: Ungurii, căderea Verdunului şi Bulgaria:
După primele succese de la Verdun se aştepta un atac al Austro-Ungariei asupra României. Atunci a fost închisă frontiera, şi se discuta despre o posibilă intervenţie a Bulgariei în România. O victorie la Verdun l-ar fi silit pe Brătianu să cedeze locul lui Carp, care ar fi pornit războiul contra Rusiei. Aceste speranţe ale ungurilor s-au spulberat însă din cauza rezistenţei francezilor la Verdun.


Adevarul, 19 mars/ 1 avril 1916 : Les Hongrois, la tombée de Verdun et la Bulgarie :
Après les premiers succès de Verdun, on attende une attaque Autriche-hongrois contre la Roumanie. Alors on a fermé la frontière et on discute d’une possible intervention de la Bulgarie en Roumanie. Une victoire à Verdun contraindrait Bratianu de céder sa place à Carp, car il déclencherait la guerre contre la Russie. Ces espoirs des Hongrois sont anéantis à cause de la résistance des Français à Verdun. 
 
Săptămâna războiului, 20. 03 (02. 04.) 1916 - 1: Privelişti de la Verdun:
Relatare a luptelor corp la corp de la fortul Douaumont, făcută pe baza mărturiilor unor prizonieri germani din regimentul 24 Brandenburg, precum şi a militarilor francezi care au recucerit acel fort.


Saptamana razboiului, 20 mars/ 2 avril 1916 (1) : Peisages de Verdun
Raconte les luttes corps à corps de Fort Douaumont à base des témoignages des prisonniers allemands du régiment 24 Brandenburg, ainsi qu’à ceux des militaires français qui ont repris ce fort.
 
Săptămâna războiului, 20. 03 (02. 04.) 1916 - 2: Un episod din luptele de la Verdun:
Relatarea unui locotenent francez grav rănit despre luptele din 21-23 februarie. Descrierea unui bombardament asupra poziţiilor ocupate de un regiment francez la colina 240.

Saptamana razboiului, 20 mars/ 2 avril 1916 (2) : Une épisode des luttes de Verdun :

Récit d’un lieutenant français grièvement blessé dans les luttes de 21-23 février. Description d’un bombardement des positions occupées par un régiment français sur la colline 240.
 
Adevărul, 22. 03. (04.04) 1916: Bătălia de la Verdun:
Este preluată o relatare a ziarului “La victoire” din 22 martie, în care se prezintă comunicatul oficial despre dispunerea forţelor franceze în momentul declanşării atacului (21 februarie), precum şi despre tactica bombardamentelor masive întrebuinţată de germani.


Adevarul, 22 mars/ 4 avril 1916 : La Bataille de Verdun :
On reprend un récit du journal « La Victoire » de 22 mars présentant le communiqué officiel sur la disposition de forces françaises au début de l’attaque (21 février), ainsi que sur la tactique de bombardement massif annoncée par les Allemands.
 
Adevărul, 23. 03. (05. 04) 1916: Bătălia de la Verdun:
Continuarea articolului din numărul precedent. Luptele din zilele de 21-23 februarie, care au fost decisive pentru respingerea ofensivei germane. Nu era atunci sigur dacă lovitura principală va fi în altă parte (Nancy, Amiens sau Calais).


Adevarul, 23 mars / 5 avril 1916 : La Bataille de Verdun :
Continuation de l’article du numéro précédant. Les luttes de 21-23 février qui ont été décisives pour le rejet de l’offensive allemande. A ce moment, ils n’étaient pas sûrs si le coup principal serait ailleurs (Nancy, Amiens ou Calais).
 
Săptămâna războiului, 27. 03 (09. 04.) 1916: Sub grindina de obuze:
Descrierea unui bombardament din noaptea de 6 martie. Refugierea civililor (4000 de oameni) în subteranele citadelei Verdun, unde se instalaseră şi brutăriile care hrăneau armata şi populaţia civilă.


Saptamana razboiului, 27 mars/9 avril 1916 : Sous la pluie des obus :
Description d’un bombardement de nuit, le 6 mars. Le refuge des civiles (4000 personnes) dans les souterraines de la forteresse de Verdun où se trouvaient aussi les boulangeries qui nourrissaient l’armée et la population civile.
 
Săptămâna războiului, 03 (16). 04 1916: Impresii de la Verdun:
O scrisoare a unui medic militar din 27 februarie care a încercat să pătrundă în Verdunul asediat.


Saptamana razboiului, 3 / 16 avril 1916 : Opinions de Verdun :
La lettre de 27 février d’un médecin militaire qui a essayé d’entrer dans le Verdun assiégé.
 
Săptămâna războiului, 10 (23). 04 1916: Epopeea de două mii de vânători în pădurea des Caures:
Relatarea unei ambuscade din care a scăpat o mică parte din efectivula două batalioane de vânători franceze, în cursul marşului acestora spre Verdun.


Saptamana razboiului, 10/23 avril 1916 : L’épopée des deux mille chasseurs dans la forêt des Caures
Récit d’une embuscade de laquelle s’est échappée seulement quelques membres de deux bataillions de chasseurs français au cours de leur marche vers Verdun.
 
Adevărul, 14 (27. 04) 1916: În faţa Verdunului
Se preiau comentarii din ziarele franceze Journal des Débats, Le Temps şi La Victoire referitoare la motivele ofensivei de la Verdun (spargerea frontului, împresurarea armatei franceze, dar şi combaterea demoralizării germanilor). Primul elan german s-a zdrobit de rezistenţa franceză, iar după aceea asalturile nu au mai avut rezultate semnificative.
 

Adevarul, 14/27 avril 1916 : Devant Verdun
On reprend les commentaires des journaux français Journal des Débats, Le Temps et La Victoire, concernant les raisons de l’offensive de Verdun (percement du front, encerclement de l’armée française, mais aussi la défense contre la démoralisation des Allemands). Premier élan allemand d’anéantir la résistance française , après quoi les assauts n’ont plus eu des résultats significatifs. 

Săptămâna războiului, 24. 04 (07.05) 1916: Rezistenţa de la Verdun:
Reproducerea unui articol din Le Matin (un interviu cu un sergent rănit într-un bombardament în noaptea de 11 martie).


Saptamana razboiului, 24 avril/ 7 mai 1916 : La résistance de Verdun
Reprise d’un article du journal Le Matin (un interview avec un sergent blessé dans un bombardement au nuit de 11 mars)
 
Adevărul,  1 (14). 05. 1916: Cota 304:
Descriere a unui atac pe malul stâng al râului Meuse, care nu a reuşit ruperea frontului. S-a reuşit doar cucerirea unei movile la mijlocul frontului desfăşurat între Cumières şi Avocourt.


Adevarul, 1/14 mai 1916 : Cote 304
Description d’une attaque sur la rive gauche de la Meuse, qui n’a pas réussi de rompre le front. On a réussi seulement la prise d’une colline au milieu du front développé entre Cumières et Avocourt.

 Săptămâna războiului, 08 (21). 05 1916:
O zi la Verdun: Descrierea oraşului distrus de bombardamente. Subteranele fortăreţei, unde erau instalate statul major al generalului Duvois (comandantul oraşului), o uzină de electricitate, brutării, infirmerii.


Saptamana razboiului, 8/21 mai 1916 : Un jour à Verdun
Description de la ville détruite par les bombardements. Les souterrains de la forteresse, où étaient installés l’état majeurs du général Duvois (le commandant de la ville), l’usine électrique, des boulangeries, des infirmeries.  
 
 Adevărul,  13 (26). 05. 1916: La Verdun !
După aproape doi ani de război, Franţa rămâne puternică în faţa cotropitorilor şi dă lovitură după lovitură germanilor, în ciuda unor mici înfrângeri. La Verdun, Franţa începe marşul triumfal.


Adevarul, 13/26 mai, 1916 : A Verdun !
Après presque deux ans de guerre, la France reste forte devant les envahisseurs et frappe coup après coup aux Allemands, malgré quelques défaites. A Verdun, la France commence sa marche triomphale.
 
Adevărul,  22. 05. (04.06). 1916: Strategia germană:
La peste 100 de zile de la începutul bătăliei, poate fi observată strategia urmată de Germania. Ea a greşit optând pentru Calais şi Paris ca obiective imediate. Germania a renunţat la o ofensivă generală pentru care nu mai dispunea de forţe suficiente. De aceea a preferat atacul prin Belgia în direcţia Verdun.


Adevarul, 22 mai/ 4 juin 1916 : La stratégie allemande
Après presque 100 jours dès le début de la bataille, on peut observer la stratégie suivie par l’Allemagne. Ella a commis une erreur en optant pour Calais et Paris comme objectives immédiates. L’Allemagne a renoncé à une offensive générale pour laquelle elle ne disposait pas de forces suffisantes. C’est pourquoi elle a préféré l’attaque par la Belgique dans la direction de Verdun.
 
Universul, 27. 10 (9. 11) 1916: Verdunul şi Carpaţii:
Intrarea României în război a înclinat balanţa de partea Antantei. Ruperea echilibrului a fost determinată de acţiunea militară a României în cadrul complicat al războiului european. Victoria de la Verdun este reflexul luptelor din Carpaţi şi din Dobrogea.


Universul, 27 octobre/9 novembre 1916 : Le Verdun et les Carpates
L’Entrée de la Roumanie dans la guerre a fait pencher la balance de la parte de l’Entente. La rupture de l’équilibre a été déterminée par l’action militaire de la Roumanie dans le contexte compliqué de la guerre européenne. La victoire de Verdun est le reflet des luttes des Carpates et de Dobroudja.
 
Universul, 05 (18) . 11. 1916: România şi ofensiva de pe Somme:
Este semnalat un articol din Daily Mail în care se afirmă că această ofensivă este cel mai bun mijloc de a ajuta România.


Universul, 5/18 novembre 1916 : La Roumanie et l’offensive sur la Somme
On signale un article de Daily Mail qui affirme que cette offensive est le meilleur moyen d’aider la Roumanie. 

Universul, duminică, 28 august (10 septembrie) 1916 Marea bătălie de pe Somme
În primele trei zile ale bătăliei au fost luaţi 7000 de prizonieri. A fost capturat un mare număr de piese de artilerie (28 de tunuri grele). Germanii se predau cu uşurinţă, nefiind hrăniţi corespunzător. La nord de Somme au fost cucerite tranşee în zona Chaulnes. Bătălia înaintează încet dar sigur, fiind cucerite localităţile Clery, Soyecourt şi Demicourt.

Universul, dimanche, 28 août (10 septembre) 1916: La grande bataille sur Somme
Dans les premiers trois jours de la bataille ont été pris 7000 prisonniers. Ils ont été capturé un grand nombre des pièces d´artillerie (28 canons lourds). Les allemands  se sont rendus facilement parce qu´ils ne sont nourris d´une manière adéquate. Au nord du Somme ont été conquises tranchées dans la zone Chaulnes. La bataille gagne terrain d´une manière lente mais sûre, étant conquises les localités Cléry, Sovecourt et Demicourt.

Universul, vineri 16 (29) septembrie 1916:  Mari victorii franceze
Forţele franceze au cucerit localitatea Combles de la nord de Somme. S-a luat o pradă considerabilă. 1200 de prizonieri. Localitatea Courcelette a fost cucerită de trupele franceze şi canadiene, inclusiv prin lupte corp la corp cu militarii bavarezi. Germanii au făcut şapte încercări de recuperare a poziţiei.

Universul, vendredi, 16 (29) septembre 1916: Grandes victoires françaises
Les forces françaises ont capturé la localité Combles au nord du Somme. Il a été pris un butin considérable. 1200 prisonniers. La localité Courcelette a été conquise par les troupes françaises et canadiennes, y compris par des combats corps à corps avec les militaires bavarois. Les allemands ont essayé sept fois récupérer les positions perdues

Universul, sâmbătă 17 (30) septembrie 1916: O nouă victorie franceză de pe Somme
Luptele purtate la Combles şi înaintarea spre nord-est pentru realizarea legăturii cu forţele din zona Fregicourt. Cucerirea fortăreţei Combles este considerată una dintre cele mai mari fapte de arme ale războiului, fiindcă era extrem de bine apărată. Au continuat luptele pe întregul front dintre Somme şi Ancre. S-au luat circa 4000 de prizonieri în ultimele două zile. Un atac german la nord de Somme a fost respins.

Universul, samedi 17 (30) septembre 1916 : Nouvelle victoire française sur Somme
Les luttes menées au Combles et l´avancée en direction nord-est pour réaliser la jonction avec les forces de la région Fregicourt. La conquête de la forteresse de Combles est considérée une des grandes victoires de la guerre, parce qu´elle était très bien défendue. Ils ont continué les luttes sur l´entier front entre Somme et Ancre et ont été captures 4000 prisonniers dans les derniers deux jours. Une attaque allemande au nord du Somme a été rejetée.

Universul, vineri 23 septembrie (6 octombrie) 1916: Ofensiva franco-engleză.
S-a reluat ofensiva pe Somme cu o violenţă foarte mare spre nord de Combles, fiind cucerite Fregicourt şi Rancourt. A fost respins un atac la Thiaumont. Generalul Joffre a adresat un ordin de zi trupelor de la Somme, elogiind eroismul luptelor care durează de 3 luni. Armata engleză a avansat între Flers şi Lesars, iar cea franceză a ocupat o importantă tranşee la nord de Rancourt.

Universul, vendredi 23 septembre (6 octobre) 1916 : L´offensive franco-anglaise
Sur Somme il a été repris l´offensive dans la direction Nord Combles étant conquises Fregicourt et Rancourt. Une attaque dans la région Thiamont a été rejetée. Le général Joffre a adressé un ordre de jour aux troupes sur Somme en faisant l´éloge de l’héroïsme des luttes qui ont déjà une durée de trois mois. L´armée anglaise a avancé entre Fleurs et Lesars et celle française a occupé des tranchées au nord de Rancourt.

Universul, luni 26 septembrie (9 octombrie) 1916: Ofensiva franco-engleză.
Bombardament al forţelor engleze la sud de Ancre. Lupte de artilerie pe ambele maluri ale râului Somme. Un raport german asupra bătăliei de pe Somme recunoaşte declinul organizării şi calităţii trupelor germane, recunoscând şi superioritatea tuturore armelor armatei britanice.

Universul, lundi, 26 septembre (9 octobre) 1916 : L´offensive franco-anglaise
Bombardement des forces anglaises sud d´Ancre. Duels d´artillerie sur les rivages du Somme. Un rapport allemand sur la bataille de Somme reconnait le déclin de l´organisation et de la qualité des troupes allemandes et reconnaissant la supériorité des toutes les armes de l´armée britannique.

Universul, sâmbătă 1 (14) octombrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
Atac francez la sud de Sailly. La sud de Somme, cea mai mare parte din pădurea Chaumes a fost cucerită de francezi. Armata engleză cucereşte oraşul Lesars. Dezinformări ale marelui cartier german despre menţinerea pe poziţii. În realitate, armata britanică a avansat de la Lesars la colina Valancourt.

Universul, samedi 1 (14) octobre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Attaque français sud de Sailly. Sud du Somme, la plus grande partie du foret Chaumes a été conquise par les français. L´armée anglaise conquit la ville Lesars. Désinformations du Gard Quartier General de l´armée allemande sur le sujet du maintien de la ligne du front. En réalité, l´armée britannique a réussi avancer de Lesars à la hauteur Valancourt.

Universul, miercuri 5 (18) octombrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
Continuă bombardamentele la sud de Ancre.  Armata franceză e convinsă că răul a trecut. Cele mai puternice poziţii germane au fost luate fără sforţări excesive. Lucrările genistice germane sunt la dispoziţia aliaţilor. Observaţiile statului major al corpului 17 de armată german despre eficienţa reglării tirului artileriei inamice cu ajutorul recunoaşterilor aeriene. Două noi atacuri reuşite ale francezilor la sud de Somme.

Universul, mercredi, 5 (18) octobre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Continuation des bombardements sud d´Ancre. L´armée française est convaincu que le plus mal est passe. Les plus fortes positions allemandes ont été prises sans efforts excessifs. Les travaux de génie allemandes sont à la disposition des alliées.  Des observations de l´état-major du 17eme corps d´armée allemand sur l´efficacité de la tire de l´artillerie ennemie soutenu par reconnaissance aérienne. Deux nouvelles attaques réussites par les français sud de Somme.

Universul, sâmbătă 8 (20) octombrie 1916: Noi succese franceze la nord de Somme
Cucerirea fortăreţei Sailly Saillisel, ultimul dintre punctele din faţa platoului a cărui cădere va însemna ocuparea localităţii Bapaume. Fortăreaţa a fost cucerită prin luptă corp la corp. Contraatacurile au fost respinse. Alte victorii franceze la est de Berny, la Barleux şi Chaulnes.

Universul, samedi  8 (20) octobre 1916 : Nouvelles réussites françaises nord du Somme
La conquête de la forteresse Sailly Saillisel, dernier des points d´appui devant la localité Bapaume. La forteresse a été conquise par combat corps à corps. Les contre-attaques allemandes ont été rejetées. Autres victoires françaises à l’est de Berny, au Barleux et Chaulnes

Universul, vineri 7 (20) octombrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
Numărul de prizonieri de la începutul ofensivei de pe Somme este de 60.474. Aliaţii vor menţine ofensiva până la victoria finală. Continuă bombardamentele pe frontul de la sud de Ancre. Frontul a avansat spre nord-est de Gueudecourt. Armata franceză a respins un contra-atac la est de Berny en Santerre. Un avion german a fost doborât de artileria franceză în sectorul Lassigny.

Universul, vendredi, 7 (20) octobre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Le numéro des prisonniers qui ont été capturées depuis le début de l´offensive du Somme est 60.474. Les alliées vont maintenir l´offensive jusqu´à la victoire finale. On continue les bombardements sur le front du sud Ancre. Le front a avancée vers nord-est de Guedecourt. L´armée française à rejetée une contre-attaque est de Berny en Santerre. Un avion allemand a été abattu par l´artillerie française dans le secteur Lassigny.

Universul, duminică 9 (22) octombrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
S-au efectuat numeroase recunoaşteri aeriene, bombardamente şi doborâri de avioane inamice. Trupele germane atacate de avioane franceze la sud de Somme. S-a încheiat cucerirea fortificaţiei de la Sailly Saillisel şi s-a avansat pe aliniamentul Maisonnetes-Biaches. Au fost luaţi 250 de prizonieri. Generalul Castelau declară că se va merge până la victoria definitivă. Nu vom fi reduşi la soarta pe care vor să ne-o impună germanii.

Universul, dimanche 9 (22) octobre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Ont été faites nombreuses reconnaissances aériennes, des bombardements et ont été abattues plusieurs avions ennemies. Les troupes allemandes ont été attaquées par des avions françaises au sud du Somme. Il a été complété l´opération d´occupation de la fortification de Sailly Saillisel. L´avance des troupes françaises a continue et il a été atteint l´alignement Maisonnetes-Biaches. Ont été captures 250 prisonniers. Le général Castelnau déclare que les allies vont poursuivre le combat jusqu’à la victoire finale. On ne va pas été réduites a la sort qu´on nous réserve les allemands.

Universul, miercuri 12 (25) octombrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
Au fost respinse noi atacuri la nord de Somme, în zona Sailly Saillisel prin tiruri de baraj, precum şi la sud de Somme, între Biaches şi Maisonnetes. Un atac francez a cucerit pădurea de la nord de Chaulnes. Poziţia germanilor devine tot mai precară pe malul vestic al râului Somme

Universul, mercredi, 12 (25) octobre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Ont été rejetées nouvelles attaques allemandes en usant le tir de barrage d´artillerie dans la zone Sailly Sailliser et aussi, au sud du Somme, entre Biaches et Maisonnetes. Les positions des allemandes sur le rivage ouest du Somme deviennent de plus en plus précaires.

Universul, joi 13 (26) octombrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
A fost respins atacul contra redutei Suabia, urmând un contratac al forţelor engleze. A continuat atacul în zona pădurii de la Chaulnes, germanii fiind respinşi. Totalul prizonierilor germani este de 54.330 pe frontul Verdun-Somme. O escadrilă de 24 avioane franceze a bombardat uzine şi gări în regiunea Metz, iar alta un depozit de muniţii la Mons-en-Jausée.

Universul, jeudi, 13 (26) octobre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Il a été rejeté l´attaque allemand contre la fortification Suabia. L´attaque a été suivi par une contre-attaque anglaise. Il a continué l´attaque dans la région du foret de Chaulnes, les allemands étant rejetés. Le totale des prisonniers allemands sur le front Verdun-Somme est de 54.330. Une escadrille de 24 avions françaises a bombarde des usines et gares dans la région Metz, et une autre un dépôt de munitions au Mont-en-Jausée.

Universul, vineri 14 (27) octombrie 1916: Ruperea frontului german la Verdun
Trupele franceze au recucerit forturile Douaumont şi Thiaumont, şi înaintează spre Metz. Linia germană a fost ruptă de un front de 7 km şi pe o adâncime de 3 km. S-au luat peste 3500 de prizonieri şi o mare cantitate de materiale. Această operaţiune este considerată adevăratul început al ofensivei franceze, similară cu victoria de la Marna.

Universul, vendredi 14 (27) octobre 1916 : La percée du front allemand au Verdun
Les troupes françaises ont reconquis les forts Douaumont et Thiaumont et continue les avance vers Metz. L´alignement allemand a été perce sur un front de 7 km et une profondeur de 3 km. Ont été pris plus de 3500 prisonniers et une grande quantité de matériel de guerre. Cette opération est considère comme le vrai début de l´offensive française et similaire à la victoire reportée sur Marne.

Universul, duminică 16 (29) octombrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
Cucerirea fortăreţei Sailly Saillisel este considerată de cea mai mare importanţă. Fiecare casă era o adevărată fortificaţie şi fiecare a fost luată cu asalt. Continuă bombardamentele la sud de Ancre şi la nord-est de Courcelette. Număr mare de prizonieri (peste 1000) luaţi de englezi din tranşeele Regina şi Stuff. Mulţi s-au predat fără luptă. Soldaţii germani sunt demoralizaţi pentru că pe frontul Somme au fost trimise 90 de divizii înainte de a expira timpul obişnuit pentru odihnă. Diviziile care intră în foc a doua oară sunt inferioare. De aceea unele trupe fug când sunt atacate. La nord de Verdun au fost respinse trei contraatacuri germane în regiunea Haudromont-Douaumont. Alte atacuri au fost respinse la sud de pădurea Chauftour..

Universul, dimanche 16 (29) octobre 1916 : L´offensive franco-anglaise
La conquête de la forteresse Sailly Saillisel est considérée comme étant de la plus grande importance. Chaque maison était une véritable fortification et ils ont été prises une par une par assaut. On continue les bombardements au sud d´Ancre  et au nord-ouest Courcelette. Les anglaises ont pris un très grand nombre de prisonniers dans les tranchées Regina et Stuff. Plusieurs se sont rendus sans combat. Les soldats allemands sont démoralisées parce que sur le front du Somme ont été envoyées 90 divisions avant l´expiration du temps habituel de repos. Les divisions qui entrent dans le feu pour la deuxième fois sont de qualité inferieure. C´est pour ça que, parfois, des troupes prennent la fuite au moment de l´attaque ennemi. Au nord de Verdun ont été rejetées trois contre-attaques allemandes dans la région Haudramont-Douaumont. Autres attaques ont été rejetées au sud du foret Chauftour.

Universul, luni 17 (30) octombrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
Atac reuşit al forţelor engleze la est de Les Boeufs. Prizonierii demoralizaţi bucuroşi că nu mai luptă. Bombardamente ale aviaţiei franceze asupra gărilor şi căilor ferate.

Universul, lundi, 17 (30) octobre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Attaque réussi des forces anglaises à l´est de Les Bœufs. Les prisonniers démoralisées sont heureux qui ne luttent plus. Bombardements de l´aviation française visant des gares et le chemin de fer.

Universul, marţi 18 (31) octombrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
Atac german eşuat asupra tranşeei Stuff. Ploaia face imposibilă recunoaşterile aeriene. Bombardamente puternice la nord de Verdun, la Haudromont şi Douaumont. Operaţiunile din săptămâna trecută au recuperat ceea ce inamicul cucerise cu mari pierderi în decurs de mai multe luni. Aceasta dovedeşte superioritatea armatei franceze. Au avansat şi trupele engleze în direcţia Lesars, pe un front de 5 km.

Universul, mardi, 18 (31) octobre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Attaque allemand échoue contre la tranchée Stuff. La pluie fait impossible la reconnaissance aérienne. Bombardements forte au nord de Verdun, au Haudramont et Douaumont. Par les opérations de la semaine passée il a été récupéré ce que l´ennemi avait réussi de conquérir, avec des grosses pertes, pendant plusieurs mois avant. Cet état des faits prouve la supériorité de l´armée française. Les troupes anglaises ont avancé aussi dans la direction Lesars sur un front de 5 km.

Universul, duminică 23 octombrie (5 noiembrie) 1916: Ofensiva franco-engleză.
Au fost respinse noi atacuri la est de Les Boeufs. Numărul total al prizonierilor luaţi de francezi la Verdun după 11 octombrie este de 6011. Au fost doborâte două avioane germane. Forţele engleze au atacat tranşeele de la nord-est de Festubert.

Universul, dimanche 23 octobre (5 novembre) 1916 : L´offensive franco-anglaise
Ils ont été rejetées nouvelles attaques à l´est de Les Bœufs. Le numéro totale des prisonniers captures par les françaises au Verdun après 11 octobre est de 6011. Ont été abattues deux avions allemandes. Les forces anglaises ont attaqué les tranchées de nord-est Festubert..

Universul, marţi 25 octombrie (7 noiembrie) 1916: Victoriile franco-engleze în jurul luării fortului Vaux
Unul dintre forturile din jurul Verdunului care a avut un rol important în apărarea fortăreţei. Galeriile subterane au fost găsite intacte după bombardarea sa, ceea ce confirmă valoarea acestui tip de fortificaţii. Recucerirea sa este considerată consacrarea definitivă a victoriei din 24 octombrie de la Verdun. Este evidenţiat şi rolul ofensivei de pe Somme în uşurarea reluării Verdunului, prin atacarea în punctul cel mai critic al frontului german. Armata engleză a cucerit o tranşee la est de Gredencourt. Numărul total al prizonierilor germani este de 54350 la Verdun şi de 28.918 la Somme.

Universul, mardi, 25 octobre (7 novembre) 1916 : Les victoires franco-anglaises autour de la conquête du fort Vaux
Le fort Vaux est un des forts autour de Verdun qui ont eu un rôle important dans défense de la forteresse. Les galeries souterraines ont été retrouvées intactes après le bombardement du fort ce qui prouve la valeur de ce type de fortification. Son reconquête est considérée comme la consécration définitive de la victoire du 24 octobre de Verdun. Il est mis en évidence le rôle de l´offensive sur Somme dans facilitation de la reconquête du Verdun, par l´attaque qui a été menée dans point critique du front ennemi. L´armée anglaise a conquis des tranchées à l´est de Gredencourt. Le numéro total des prisonniers allemands est de 54.350 à Verdun et de 29.918 au Somme

Universul, miercuri 26 octombrie (8 noiembrie) 1916: Victoriile franco-engleze
Atac german eşuat la nord de Somme, în pădurea Saint Pierre-Vaast. Trupele franceze avansează în zona Vaux. Este evidenţiată importanţa recuceririi fortului Vaux. Bătălia de pe Somme a salvat Verdunul şi a dovedit că armele germane pot fi răpuse. Inamicul se retrage rapid peste tot.

Universul, mercredi, 26 octobre (8 novembre) 1916 : Les victoires franco-anglaises
Attaque allemand échouée au nord du Somme, dans la forêt Saint Pierre-Vaast. Les troupes françaises avance dans la zone Vaux. Il est mis en évidence l´importance de la reconquête du fort Vaux. La bataille sur Somme a sauvé Verdun et a prouvé que les armées allemandes peuvent être battues. L´ennemi est en retraite partout.

Universul, joi 27 octombrie (9 noiembrie) 1916: Victoriile franco-engleze
Armata franceză a avansat în zona Saint Pierre-Vaast, a fost cucerit o parte din satul Saillisel. Au fost ocupate trei tranşee. Cucerirea satelor Vaux şi Damloup. Germanii recâştigă teren la Saillisel. Lupte între avioanele engleze şi germane.

Universul, jeudi, 27 octobre (9 novembre) 1916 : Les victoires franco-anglaises
L´armée française a avancé dans la région Saint Pieree-Vaast et il a conquis une partie du village Saillisel. Ils ont été occupés trois tranchées. La conquête des villages Vaux et Damloup. Les allemands regagnent du terrain au Saillisel. Luttes aériennes entre aéroplanes anglaises et allemandes.

Universul, vineri 28 octombrie (10 noiembrie) 1916: Victoriile franco-engleze
Deşi timpul nefavorabil împiedică operaţiunile, s-au făcut unele înaintări locale la nord-est de Les Boeufs, fiind ocupate tranşee. Frontul a avansat la sud de Somme, fiind cucerite satele Ablaincourt şi Pressoire.

Universul, vendredi 28 octobre (10) novembre 1916 : Les victoires franco-anglaises
En dépit du temps défavorable qui entrave les opérations militaires ont été faites des percées locales au nord-est Les Bœufs et ont été occupées des tranchées. Le front a avancée au sud du Somme étant conquises les villages Ablaincourt et Pressoire.

Universul, duminică 30 octombrie (12 noiembrie) 1916: Victoriile franco-engleze
Preşedintele Franţei a vizitat trupele de la Verdun şi a decorat mai mulţi ofiţeri şi soldaţi. Bombardament german la sud de Somme, urmat de un contraatac francez. Lupte între avioanele franceze şi germane. Bombardament puternic german la vest de Beaumont.

Universul, dimanche, 30 octobre (12 novembre) 1916 : Les victoires franco-anglaises
Le président de la France a fait une visite aux troupes à Verdun et il a décoré plusieurs officiers et soldats. Bombardement allemand au sud du Somme suivi par une contre-attaque français. Combats aériennes franco-allemandes. Forte bombardement allemand a l´ouest de Beaumont.

Universul, marţi 1 (14) noiembrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
Armata franceză recucereşte unele poziţii la nord de Somme. Declaraţia generalului Rawlison despre prelungirea războiului şi în anul următor, prin presiune pe toate fronturile. Continuă bombardamentele germane la sud de Ancre, inclusiv cu arme chimice. Armata franceză cucereşte un front de 4 km în zona pădurii Chaulnes.

Universul, mardi, 1 (14) novembre 1916 : L´offensive franco-anglaise
L´armée française a repris quelques-uns positions au nord du Somme. La déclaration du général Rawlison sur la prolongation de la guerre l´année prochaine, par pression sur tous les fronts. Ils continuent les bombardements allemandes au sud d´Acre y compris en utilisant des armes chimiques. L´armée française occupe un front de 4 km dans la région du foret Chaulnes.

Universul, sâmbătă 5 (18) noiembrie 1916: Ofensiva franco-engleză.
O nouă victorie a armatelor franco- engleze pe râul Ancre. Frontul a fost spart pe 2 km şi a înaintat cu 8 km, fiind cucerite localităţile Beaumont şi Hamel. Au fost  luaţi circa 5000 de prizonieri. Continuă bombardamentele germane la sud de Somme, precum şi în zona localităţii Douaumont. Statul major german ia măsuri pentru a concentra toate forţele disponibile pe frontul de vest.

Universul, samedi, 5 (18) novembre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Nouvelle victoire des forces franco-anglaises sur la rive Ancre. Le front a été perce sur un longueur de 2 km et une profondeur de 8 km, étant conquises les localités Beaumont et Hamel. Ont été pris environ 5000 prisonniers. Ils continuent les bombardements allemands au sud du Somme et aussi dans la zone de la localité Douaumont. L´état-major allemand prends des mesures pour la concentration sur le front de l´Ouest des toutes forces à sa disposition.

Universul, duminică 6 (19) noiembrie 1916: Noua victorie franco-engleză
Cucerirea satului Beaucourt de pe râul Ancre. 5000 de prizonieri. Au fost cucerite tranşeele denumite Regina, considerate inexpugnabile de către germani. Această înaintare prezintă o importanţă superioară. În perioada de după 11 octombrie, forţele franceze au luat peste 6000 de prizonieri pe frontul de la Verdun. Kronprinzul pleacă din sectorul Verdun şi ia comanda sectorului din Alsacia.

Universul, dimanche, 6 (19) novembre 1916 : Nouvelle victoire franco-anglaise
La conquête du village Beaucourt sur la rive Ancre. 5000 prisonniers. Ont été conquises des tranchées dénommées Regina et considérées comme inexpugnables par les allemands. Cette avancée est considérée comme d´extrême importance. Depuis 11 octobre les forces françaises ont pris plus de 6000 prisonniers sur le front de Verdun. Le Kronprinz quitte Verdun et prend la commande du secteur alsacien.

Universul, miercuri 9 (22) noiembrie 1916: Ofensiva franco-engleză
Forţele engleze au avansat la nord şi sud de Ancre, până la Grandcourt. Lupte între avioane engleze şi germane. O escadrilă aviatică franceză a bombardat câmpuri de aviaţie germane. A fost respins un atac asupra tranşeelor de la est de Berny. Cancelarul Germaniei declară că Belgia, ca şi Polonia, va fi autonomă în confederaţia germană.

Universul, mercredi, 9 (22) novembre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Les forces anglaises ont avancé au nord et sud d´Ancre jusqu’au Grandcourt. Combats aériennes anglo-allemandes. Une escadrille française a bombarde des champs d´aviation allemands. Il a été rejeté une attaque visant les tranchées de l´est de Berny. Le chancelier allemand déclare que la Belgique, comme la Pologne, va être autonome dans la confédération allemande.

Universul, joi 10 (23) noiembrie 1916: Ofensiva franco-engleză
În operaţiunile din zona Ancre au fost luaţi în total 6952 prizonieri, după 31 octombrie. Statul major german a fost surprins de atacul englez asupra acestei poziţii atât de întărite, iar artileria germană a fost ineficace, lovind chiar poziţii proprii. A fost zdrobită o contraofensivă germană la nord de Somme, desfăşurată pe un front de 18 km. A fost cea mai mare ofensivă din ultimele două luni. Bombardamente violente la Duaumont.

Universul, jeudi, 10 (23) novembre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Apres 31 octobre, dans les opérations menées dans la région d´Ancre, ont été pris 6952 prisonniers. L´état-major allemand a été pris par surprise par l´attaque anglais contre cette position très bien fortifie. Pendant les combats l´artillerie allemande a été peu effective et parfois elle a frappé même les positions des troupes amies. Il a été écrasé une contre-offensive allemande au nord du Somme, menée sur un front de 18 km. Il a été la plus grande offensive ennemie dans les derniers deux mois. Bombardements violentes à Douaumont.

Universul, vineri 11 (24) noiembrie 1916: Ofensiva franco-engleză
Poziţiile cucerite la Ancre erau formidabil fortificate. Presa germană încearcă minimalizarea victoriei. Înaintarea de 5 mile a trupelor engleze la est de Beaucourt măreşte presiunea asupra inamicului. S-a ocupat un triunghi între reduta Schwaben şi râul Ancre. Alt atac s-a produs în sectorul Serre, unde au fost luaţi 6000 de prizonieri. Aviaţia germană a intensificat atacurile, 10 avioane fiind doborâte. Contraofensiva germană pe Somme s-a sfârşit cu o sângeroasă înfrângere din cauza contraatacului infanteriei franceze. Unele unităţi germane au avut pierderi de 60 %. Ziarul „Times” scrie despre mai marile resurse umane şi materiale ale Marii Britanii, care vor permite victoria finală.

Universul, vendredi 11 (24) novembre 1916 : L´offensive franco-anglaise
Les positions conquises sur Ancre étaient formidablement fortifiées. La presse allemande essaye de minimiser la victoire alliée. L´avance de 5 miles des troupes anglaises à l´est de Beaucourt augmente la pression sur l´ennemi. Il a été occupé un triangle entre la fortification Schwaben et la rivière Ancre. Un autre attaque a été mené dans le secteur Serre ou ils ont été pris 6000 prisonniers. L´aviation allemande a intensifie ses attaques, 10 avions étant abattues. La contre-offensive allemande sur Somme s´est fini avec une sanglante défaite à cause du contre-attaque de l´infanterie française. Unes des unités allemandes ont subie des pertes de 60% de leur effectif. Le journal « Times » écrit sur les plus grandes ressources humaines et matérielles de la Grande Bretagne qui vont lui permettre obtenir la victoire finale.

Universul, sâmbătă 12 (25) noiembrie 1916: O nouă mare victorie anglo-franceză
Trupele engleze şi canadiene au străpuns frontul pe o lungime de 2,5 mile la sud-est de Ancre până la Grandcourt unde se află linia principală germană. S-a ajuns până la linia secundară reprezentată de două tranşee. Bombardamentele germane continuă în sectorul Ancre. Totalul prizonierilor după 31 octombrie a atins 7000. Puternice lupte de artilerie în sectorul Saillisel-Douaumont. A fost bombardată şi linia franceză de la sud-vest de Grandcourt.

Universul, samedi 12 (25) novembre 1916 : Nouvelle grande victoire franco-anglaise
Les troupes anglaise et canadiennes ont réussi de percer le front ennemi sur une longueur de 2,5 miles au sud-est Ancre jusqu’au Grandcourt  ou il se trouve la ligne principale de défense allemande. On a réussi d´atteindre la ligne secondaire de défense représentée par deux tranchées. Le bombardement allemand continue dans le secteur Ancre. Le totale des prisonniers d´après 31 octobre à atteint 7000. Fortes duels d´artillerie dans le secteur Saillisel-Douaumont. Il a été aussi bombarde le front français au sud-ouest Grandcourt.

Universul, luni 14 (27) noiembrie 1916: O vizită la Reims şi în tranşeele franceze
Reportaj al corespondentului la Paris C. Rădulescu-Istritza realizat în august 1916.  A vizitat oraşul Reims, de unde a fost transportat într-un punct din zona militară, unde a văzut mai întâi un cimitir al eroilor. A fost dus la postul de comandament, unde un colonel i-a declarat că el cunoaşte bine aspiraţiile naţionale ale românilor. Era comandantul unei divizii care fusese retrasă de pe frontul de la Verdun. A urmat o vizită în tranşee. Este descris modul de viaţă al militarilor în tranşee, precum şi modul în care sunt amenajate (un labirint subteran). Tranşeele din prima linie se află la 500 m de linia germană. Se ajunge până la postul cel mai avansat, barat de o reţea deasă de sârmă pe o adâncime de 200 m. Este remarcat moralul admirabil al soldaţilor, care aşteaptă ca şi România să intre în război de partea Antantei.

Universul, lundi 14 (27) novembre 1916 : Une visite à Reims et dans les tranchées françaises
Reportage du correspondant à Paris du journal, C. Radulescu-Istritza réalisé en août 1916. Il a visité la ville de Reims, d´où il a été transporté dans  un point de la zone militaire ou il a vu, premièrement un cimetière des héros. Apres, il a été conduit au poste de commandement ou un colonel lui a déclaré qu’il connait bien les aspirations nationales des roumains. Il était le commandant d´une division qui avait été retiré de front de Verdun. Il est décrit la vie des militaires dans les tranchées et la manière dont celles-ci sont aménagées (un labyrinthe souterrain). Les tranchées de la première ligne se trouvent à 500 m du front allemand. Apres il est atteint le point le plus avancée, qui est défendu d´une réseau dense de fil de fer barbelé sur une profondeur de 200 m. Il est remarque le morale admirable des soldats, qu´ils attendent que la Roumanie entre aussi dans la guerre à cote des pays de l´Entente.

Universul, vineri 18 noiembrie (1 decembrie) 1916: Ofensiva franco-engleză
Puternic bombardament german la Courcelette şi Beaucourt. Aviaţia germană nu poate obţine supremaţia. Şapte ofiţeri şi soldaţi francezi au fost decoraţi de către regele Angliei cu Crucea Victoria.

Universul, vendredi 18 novembre (1 décembre) 1916 : L´offensive franco-anglaise
Fort bombardement allemand a Courcelette et Beaucort. L´aviation allemande ne peut obtenir la suprématie aérienne. Sept officiers et soldats français ont été décorés par le roi d´Angleterre avec la Crois Victoria.
Top